ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

CMS Advies B.V. , gevestigd te Breda

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel 22 november 2014

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: CMS Advies B.V.

Afnemer: de wederpartij van Leverancier.

1.2 Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten – met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen van de overeenkomsten – voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van de) Leverancier aan een (werknemer van de) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval de afwijking is overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Leverancier Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1 Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen.

Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van Leverancier.

3.5 Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

3.6 Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is.

Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. Leverancier is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

Artikel 4 Handleiding; instructie

4.1 Met betrekking tot te leveren installaties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een handleiding of montagetekeningen, met  daarop vermeldt het draagvermogen, van de constructie, werking en behandeling van de installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.

4.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5 Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, die de Leverancier aan de Afnemer ter hand stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen op eerste verzoek van de Leverancier te worden teruggegeven. Statische berekeningen worden bovendien slechts ter beschikking gesteld indien het oorspronkelijk overeengekomen orderbedrag reeds is voldaan volgens artikel 7.1, of anders indien schrifelijk overeengekomen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 6 Prijs; aanpassing van prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen.

6.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.

6.3 Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

Artikel 7 Betaling en nakoming door Afnemer

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen

te zenden.

7.2 Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

7.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

 1. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
 2. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming,

bestaat uit he achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;

 1. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier opvordert.

7.4 Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, dan wel – naar genoegen van Leverancier – zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen.

8.2 Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Leverancier bijzonder bezwaarlijk wordt, en de daartegen overstaande, nog niet nagekomen verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke

verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1 Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2 Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:

 1. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
 2. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
 3. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.

Artikel 10 Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten

10.1 Leverancier levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften – met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid – die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Leverancier te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3 Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken – (zijnde ieder niet voldoen aan het overeengekomene) – die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en-twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze van Leverancier

– herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.

10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

 1. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
 2. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
 3. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
 4. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
 5. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan – onverminderd het in 10.3 bepaalde – geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
 6. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Leverancier.
 7. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 8. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

10.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan – buiten het in 10.6 genoemde geval – pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

10.8 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Leverancier een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1 Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

11.2 Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt – wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor schade

12.1 Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, die Afnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad van Leverancier, gelden de volgende bepalingen:

 1. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
 2. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt.
 3. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Leverancier.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
 5. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
 6. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
 7. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is exclusief het Nederlandse materiële recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

13.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Leverancier en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Leverancier – bij de rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.

ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN

CMS Advies B.V. , gevestigd te Breda

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel 22 november 2014

 1. Toepasselijkheid
 • Montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage- en installatiewerkzaamheden, de opstelling en de inbedrijfstelling van de onderhavige magazijninrichting.
 • Bouwkundige werkzaamheden, zoals grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en elektrotechnische werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de montagewerkzaamheden.
 1. Administratieve verplichtingen
 • Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is, dan is koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van deze omgevingsvergunning.
 • De koper/opdrachtgever stelt tijdig alle relevante informatie noodzakelijk voor het opstellen van evt. arbo-plan/V&G-plan beschikbaar.
 • De koper/opdrachtgever stelt tijdig de relevante bedrijfs-specifieke voorschriften beschikbaar.
 1. Aanvoer van het te monteren goed
 • Koper/opdrachtgever stelt een losplaats beschikbaar, zo dicht mogelijk bij de opslagplaats, waarbij de aanvoerwegen geschikt zijn voor de inzet van een 38-tons vrachtwagencombinatie.

Voorts dienen aan- en afvoerwegen binnen de bouwlocatie voldoende breed en vrij van obstakels te zijn.

 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de te monteren materialen.
 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een afsluitbare en overdekte ruimte vanaf 3 dagen voor aanvang en gedurende de looptijd van de montagewerkzaamheden.
 1. Aanvang werkzaamheden
 • Opname startsituatie vastleggen middels een protocol, te ondertekenen door vertegenwoordiger verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever.
 • Op het overeengekomen tijdstip kan ook werkelijk worden aangevangen met de montage.
 • Indien achteraf door de koper/opdrachtgever het aanvangstijdstip van de montage wordt verschoven, dan dient het nieuwe tijdstip in wederzijdse afstemming te worden vastgesteld. Dit omdat naarmate het besluit om te verschuiven dichter bij het oorspronkelijke aanvangstijdstip wordt genomen, bij verkoper/opdrachtnemer de flexibiliteit steeds verder zal zijn afgenomen om zich volledig te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor het geval de productieplanning niet meer kan worden aangepast aan het nieuwe aanvangstijdstip, behoudt verkoper/opdrachtnemer zich het recht voor om als gevolg hiervan ontstane meerkosten in rekening te brengen (extra opslag-, organisatiekosten e.d.).
 • Door koper/opdrachtgever wordt het “hoogste punt” van de vloer vastgesteld en gedefinieerd als nulniveau voor de stellingmontage. De koper/opdrachtgever verzorgt tenminste twee loodrecht op elkaar staande assen op de vloer; de lengte- en dwarsas met betrekking tot de stelling lay out.
 • Afgewerkte vloer, voldoende uitgehard en moet voldoen aan de draagvermogen hebben in relatie met de optredende puntdrukbelastingen, voldoende kwaliteit zodat de verankering van de installaties geborgd is. Het noodzakelijke ondergieten, ondermortelen dan wel onderstoppen wordt als meerwerk verrekend. Het gebruik van uitvulplaatjes zal zich gemiddeld beperken tot
 • legbordstellingen, 1,5 mm.
 • overige stellingtypen, 3,0 mm.
 • per draagarmstellingkolom, 8,0 mm.
 • Opdrachtnemer/Leverancier draagt geen enkele verantwoording voor het draagvermogen van de afgewerkte ondervloer. Tenzij expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 • Montageplaats is zodanig voorbereid, dat de monteurs zonder stagnatie en met in acht name van de veiligheidsvoorschriften de montagewerkzaamheden in een vrije montageruimte kunnen uitvoeren.
 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de maatregelen (afschermingen, vergunningen, e.d.) noodzakelijk voor het uitvoeren van laswerkzaamheden.
 • Wachturen veroorzaakt door nalatigheid koper/opdrachtgever worden verrekend tegen ….tarief.1 Verkoper/opdrachtnemer verstrekt wekelijks aan koper/opdrachtgever een overzicht van de ontstane wachturen.
 1. Uitvoering werkzaamheden
 • De montageplaats is toegankelijk voor medewerkers van verkoper/opdrachtnemer van 07.00 uur tot 18.00 uur; bij de noodzaak tot overwerk zal verkoper/opdrachtnemer koper/opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren.
 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate verwarming en verlichting van de montageplaats.
 • Koper/opdrachtgever stelt om niet een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.
 • Koper/opdrachtgever stelt om niet kantinefaciliteiten beschikbaar
 • Koper/opdrachtgever stelt –zonder tijdsonderbreking- om niet beschikbaar een heftruck met een voldoende hefhoogte en –capaciteit,
 • Aan weerszijde van de montageplaats is een strook van 2,5 m breed beschikbaar om een ongehinderde montageverloop mogelijk te maken.
 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van afval- en verpakkingsmateriaal.
 • Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate afsluiting van de montageplaats.
 • Het boren in beton, indien daarvoor diamantboren nodig blijken te zijn, wordt extra berekend. Boren met diamant behoort tot een reële mogelijkheid indien de diameter van

de betonwapening groter is dan 12 mm, dan wel in geval van hoge wapeningspercentages. Als gevolg van dit laatste zal tijdens het boren relatief bij veel boorgaten op wapeningsstaal worden gestoten.

1 Hier is bedoeld een formulering waardoor het niet noodzakelijk is om ingeval van loonsverhoging, inflatiecorrectie e.d. de algemene levervoorwaarden te moeten wijzigen.

 • Voor zover van bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt afgeweken, kan dit leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende tarieven worden doorberekend aan de koper/opdrachtgever. Dit geldt ook, indien achteraf door de koper/opdrachtgever een regelmatige stellingindeling wordt gewijzigd in een onregelmatige indeling. Of wanneer de werkomstandigheden duidelijk ongunstiger zijn dan in een normaal “binnenklimaat”, bijvoorbeeld vanwege de noodzaak van openingen in wand en/of dak.
 1. Opleveren van de magazijninrichting
 • Ongebruikte restmaterialen blijven ter beschikking van verkoper/opdrachtnemer.
 • De montageplaats wordt bezemschoon opgeleverd.
 • De oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een protocol, dat ondertekend wordt namens de verkoper/opdrachtnemer en de koper/opdrachtgever. De opdrachtgever dient hiervoor op de laatste montagedag aanwezig te zijn.